Záruka kvality

  • pracovníci firmy jsou pravidelnì proškolováni zástupci výrobcù dveøí a zárubní.
  • pøi manipulaci, skladování, dopravách a montážích jsou striktnì dodržovány zásady doporuèené výrobci a urèené správnými technologickými postupy.
  • veškeré výrobky jsou vyrábìny z homologovaných materiálù, schválenou technologií, odpovídají normám a jsou bezpeèné.
  • ke všem výrobkùm, jsou vystaveny certifikáty, atesty a osvìdèení ze státních zkušeben.

V pøípadì jakýkoliv dotazù mì neváhejte kontaktovat.

Pavel Štramberský
tel: 606 200 700
e-mail: info@dverestrambersky.cz


Firma je zapsána na mìstském úøadu v Novém Jièínì, odboru obecní živnostenský úøad, 741 01 Nový jièín, Masarykovo námìstí 1/1 pod èíslem jednacím ŽU|1205|2009-PEK|7.

Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009