Dveøe Plné

Konstrukci dveøního køídla tvoøí slepený rám z MDF, nebo smrkového masivu. Výplò je zhotovena z odlehèené, pevné dutinkové døevotøískové desky dosahující nejen vìtší pevnosti, ale také lepší protihlukovost. Tento robustní celek je opláštìn døevotøískovou deskou, nebo deskou z MDF tloušky 3mm potaženou povrchovì vysoce odolnou laminátovou fólií CPL, pøípadnì HPL v dekorech rùzných døevin a barev.

rez_dver.jpg rez_dvere.jpg

Dveøe jsou standardnì osazeny tøemi závìsy v povrchové úpravì nikl a dozickým, WC nebo vložkovým zámkem s rozteèí 72mm

____st_dve__e_s_klikou.jpg

Prosklení je bìžnì - kùra èirá, kùra bronz, master carre

k__ra_cira.jpgskla_kura_bronz.jpgmaster_carre.jpg


Standardní rozmìry

Jednokøídlé dveøe

Šíøka - 600, 700, 800, 900 Výška - 1970

Dvoukøídlé dveøe

Šíøka - 1250, 1450, 1650 Výška - 1970

Orientace otevírání otev__r__n__.jpg

Dekory CPL

Javor Buk Dub Ole Tee rumunsk
Javor.jpg buk.gif dub.jpg Ol__e.jpg T__e__e__.jpg
Hruka Mali wenge Oech Wenge ed
hruska.gif Mali_wenge.jpg orech.gif Wenge.jpg __ed__.jpg
Bl
B__l__.jpg
Prodej a montហdveøí, zárubní a skel. Specializujeme se na interierové, posuvné, protipožární, zvukotìsné, bezpeènostní dveøe. Dále prosklené stìny, typové a atypicky provedené. Montáže dveøí jsme schopní provádìt v tìchto mìstech a jejích pøilehlých obcí - Nový jièín, Štramberk, Kopøivnice, Pøíbor, Frenštát pod Radhoštìm, Hranice, Valašské Meziøíèí, Studénka, Odry, Mošnov, Fulnek, Hranice na Moravì, Frýdek-Místek, Ostrava. Výroba dveøí, výrobce dveøí
Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2009